Оцінка якості земельного фонду, аналіз грунту Чернівецької області

Грунт - основний компонент наземних екосистем, що утворився протягом геологічних епох в результаті постійної взаємодії біотичних і абіотичних факторів. Як складний біоорганомінеральний комплекс грунти є природною основою функціонування екологічних систем біосфери.

Важливою властивістю грунтів є їх родючість. Завдяки їй грунти є основним засобом виробництва в сільському та лісовому господарствах, головним джерелом сільськогосподарських продуктів та інших рослинних ресурсів, основою забезпечення добробуту населення. Тому охорона грунтів, раціональне використання, збереження та підвищення їх родючості - неодмінна умова подальшого економічного прогресу суспільства.

Земля є не тільки основним засобом виробництва у сільському господарстві, але й базисом розміщення та розвитку всіх галузей економіки. В сучасних умовах земельні ресурси зазнають все більшого техногенного впливу, посилюються ерозійні процеси та збільшується рівень їх забрудненості.

Грунти у Чернівецькій області можна об’єднати в такі основні типи та підтипи:

  1. дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні і сильноглейові);
  2. сірі опідзолені (ясно-сірі, сірі та темно-сірі);
  3. чорно­земи (опідзолені, глибокі та неглибокі малогумусні);
  4. гідроморфні (лучні, лучно-болотні та болотні);
  5. дернові;
  6. гірські (буроземно-підзолисті, бурі та дерново-буроземні).

Географічне розміщення окремих ґрунтових типів і підтипів зумовлене природними ландшафтами, які на території Чернівецької області утворюють три добре виявлені зони: Карпатську гірсько-лісову, Передкарпатську височинну лісолучну і Прут-Дністровську височину лісостепову. Кожна зі згаданих зон відзначається своїм специфічним спектром грунтів. Наприклад, у Карпатах поширені грунти буроземного типу, Передкарпатті переважно грунти підзолистого типу, на Прут-Дністровській височині — здебільшого грунти чорноземного типу. У згаданій послідовності розглядаємо ґрунтовий покрив Чернівецької області.

Структура земельного фонду Чернівецької області по видах угідь

№ п/п

 

Райони

Площа земель  району, міста,

тис.  га

С/г угіддя

тис. га

3 них

Рілля

тис. га

Багато-річні насадження

тис. га

сіножаті

тис. га

пасовища

тис. га

тис.га

%

тис.га

%

тис.га

%

тис.га

%

тис.га

%

1

Вижницький

89,7

30,5

33,9

20,1

22,4

1,2

1,4

3,7

4,1

5,4

6,1

2

Герцаївський

30,9

23,4

75,7

16,1

52,1

0,5

1,6

1,4

4,6

5,4

17,3

3

Глибоцький

67,4

37,0

54,9

29,2

43,3

1,4

2,0

1,1

1,6

5,3

7,9

4

Заставнівськ

61,9

45,8

73,9

37,5

60,5

2,0

3,3

1,5

2,4

4,8

7,8

5

Кельменецьк

67,0

52,6

78,6

44,5

66,4

1,8

2,6

1,3

1,9

5,1

7,6

6

Кіцманський

60,9

44,7

73,4

35,9

58,9

1,8

2,9

3,0

5,0

4,0

6,6

7

Новоселицьк

73,8

61,1

82,9

45,2

61,2

4,6

6,2

4,2

5,7

7,2

9,8

8

Путильський

88,4

25,7

29,1

1,2

1,3

0,5

0,6

13,7

15,5

10,3

11,7

9

Сокирянськи

66,1

43,7

66,1

34,6

52,3

4,7

7,1

1,1

1,6

3,3

5,0

10

Сторожинец

116,0

53,1

45,7

32,2

27,8

1,5

1,3

8,2

7,1

11,1

9,6

11

Хотинський

71,6

46,4

64,8

30,5

42,6

8,8

12,3

1,5

2,2

5,5

7,7

12

Чернівці

15,2

5,6

37,1

3,7

24,7

1,4

9,3

0,3

2,1

0,2

1,1

13

м. Новодніст-ровськ

0,7

0,2

28,6

0,1

14,3

0,1

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Всього по області

809,6

469,9

58,0

330,8

40,9

30,2

3,7

41,0

5,1

67,7

8,4

продовження таблиці

№ п, п

Райони

Ліси та інші

лісо вкриті площі

Забудовані землі

Під

водою

Інші

Землі

К-сть чол.. на 1 км2

Припадає на душу населення

 

тис.га

%

тис. га

%

тис га

%

 

тис.га

%

с/г угідь

ріллі

 

1

Вижницький

52,2

58,2

3,3

3,7

1,3

1,5

2,4

2,7

62

0,55

0,36

 

2

Герцаївський

4,8

15,6

1,1

3,7

0,7

2,4

0,8

2,6

105

0,72

0,50

 

3

Глибоцький

23,4

34,8

3,4

5,1

0,9

1,3

2,6

3,8

109

0,51

0,40

 

4

Заставнівський

9,7

15,7

2,5

4,1

1,5

2,5

2,4

3,8

83

0,89

0,73

 

5

Кельменецький

5,9

8,9

3,1

4,7

3,1

4,7

2,2

3,3

64

1,23

1,04

 

6

Кіцманський

8,2

13,5

3,3

5,4

2,2

3,6

2,5

4,0

115

0,64

0,51

 

7

Новоселицький

3,8

5,2

4,4

5,9

1,8

2,5

2,7

3,6

109

0,76

0,56

 

8

Путильський

59,9

37,7

1,0

1,1

0,6

0,7

1,3

1,4

29

1,00

0,05

 

9

Сокирянський

13,9

20,0

2,8

4,2

3,2

4,8

2,6

3,9

67

0,98

0,78

 

 

 

10

Сторожинецький

55,3

47,7

4,6

3,9

1,0

0,9

2,1

1,8

84

0,54

0,33

 

11

Хотинський

18,1

25,3

3,9

5,4

1,8

2,5

1,4

2,0

90

0,72

0,47

 

12

м. Чернівці

2,5

16,4

6,4

42,4

0,5

3,5

0,7

0,7

1682

0,02

0,01

 

13

м. Новодністровськ

0,2

28,6

0,2

28,6

0,0

0,0

14,3

14,3

1517

0,02

0,01

 

 

Всього по області

287,0

31,9

40,1

5,0

18,8

2,3

2,8

2,8

112

0,52

0,37

 

Переважна кількість ґрунтів передгірної та гірської зон мають кислу реакцію ґрунтового розчину. Еродованість орних земель сягає від 18,2 до 66%.

Якщо в 1990 році на гектар ріллі вносили по 12,7 т органічних добрив, то в останні роки в 3-3,5 разів менше, мінеральних добрив - у 8 -10 разів менше.

Переважна кількість ґрунтів передгірної та гірської зон мають кислу реакцію ґрунтового розчину. Еродованість орних земель сягає від 18,2 до 66%.

Якщо в 1990 році на гектар ріллі вносили по 12,7 т органічних добрив, то в останні роки в 3-3,5 разів менше, мінеральних добрив - у 8 -10 разів менше.

Порушені, відпрацьовані землі та їх рекультивація

Землі

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Порушені, тис, га

0,46

0,46

0,45

% до загальної площі території

0,05

0,05

0,05

Відпрацьовані, тис, га

0,021

0,021

0,021

% до загальної площі території

0,002

0,002

0,002

Рекультивовані, тис, га

-

-

-

% до загальної площі території

-

-

-

продовження таблиці

Через вказані причини в ґрунтах області має місце від’ємний баланс гумусу, розвиваються деградаційні процеси. Особливо це помітно на схилових землях, а їх в області налічується більше 70%.

При відсутності застосування ґрунтозахисних заходів ерозійні процеси прогресують. В середньому в області щорічно змивається майже 32 тонни ґрунтів з гектара, а під час злив високої інтенсивності (1,8-2,0 м/хв) на схилах 5°, зайнятих просапними культурами, змив ґрунту сягає 400-500 т/га.

 Консервація деградованих і малопродуктивних земель у 2017 році

Види земель

Усього на початок року

Проведено консервацію

Потребують консервації

тис., га

% до загальної площі території

тис., га

% до загальної площі території

тис., га

% до загальної площі території

Рілля малопродуктивна та деградована

30,5

3,7

-

-

1,9

0,23

На змитих ґрунтах порівняно з не змитими вміст гумусу зменшується на 20-40%, відповідно знижується врожайність сільськогосподарських культур на 20-60%.

Земельний фонд області складає – 809,6 тис. га, або 2 % території України. Освоєність території області досить висока. На рівнині переважають сірі лісові та темно-сірі опідзолені ґрунти (близько 55 % рівнинної частини області), чорноземи опідзолені (близько 25%), у долинах річок – дерново-лучні і черноземно-лучні ґрунти. У передгір’ї домінують дерново-підзолисті поверхнево оглеєні ґрунти, біля підніжжя гір – буроземнопідзолисті сильно оглеєні. В горах – бурі гірсько-лісові ґрунти (70 %), на низькогір’ї та улоговинах – дернові буроземні (23 %), в долинах – дернові та лучні ґрунти.

Землі низької якості четвертої групи 7-8 класів займають в області 52 % площі с/г угідь і без внесення добрив не здатні давати урожай зернових більше 12 ц/га.

Геолого-геоморфологічні і кліматичні умови області сприяють розвитку ерозійних процесів змиву та розмиву ґрунтів, особливо на орних землях. Еродованість орних земель сягає від 18,2 до 66 %. Всього такі землі займають 59,7 % від загальної площі с/г угідь області.

Інтенсивний розвиток сільського господарства у попередні роки, призвів до значної ерозії ґрунтів: з 92,3 тис. га в 1959 р. та понад 250 тис. га в останні роки. Це більше половини всіх сільськогосподарських угідь області. При відсутності застосування ґрунтозахисних заходів прогресують ерозійні процеси. В середньому в області щорічно змивається майже 32 тонни ґрунтів з гектара, а під час злив високої інтенсивності (1,8-2,0 м/хв) на схилах 5°, зайнятих просапними культурами, змив ґрунту сягає 400-500 т/га.

Земельний фонд області становить низьку частку від території України. При цьому на загальноукраїнському фоні область вирізняє велика кількість сільськогосподарських угідь, особливо ріллі, що пов’язано з високою якістю  земель, великою питомою вагою в їхньому складі чорноземів. Якщо брати по Україні в цілому, то розораність сільськогосподарських угідь є найвищою у світі. Вона досягла 78% в середньому по Україні, а в Чернівецькій області – близько 72%. До обробітку залучені малопродуктивні угіддя, включаючи водоохоронні зони і схилові землі. Водночас слід зазначити, що ефективність використання земель в області є нижчою, ніж в середньому по Європі, але вищою ніж в середньому по Україні.

Від 809,6 тис. га адміністративної одиниці понад половину – 469,9 тис. га або 58,0%, за станом на 1.01.2018 року, займають землі сільськогосподарського призначення.

Лабораторно аналітичний аналіз грунтів сільськогосподарського призначення проводиться один раз на 5 років (2012-2016рр). Згідно з даними останнього дослідження виявлено, що 66,0% грунтів або 159585,6 га мають середній вміст гумусу, це 2,1-3,0 мг/кг грунту. 17,7% або 42122,2 га – низький, це 1,1-2,0 мг/кг. 13,0% або 7325,7 га – підвищений, високий це 4,1-5,0 мг/кг. Середньозважений показник – 2,6 мг/кг.

48,8% грунтів або 119279,6 га мають низький вміст азоту, що легко гідролізується, це 101-150 мг/кг. 46,2% або 107726,0 га – дуже низький, це <100 мг/кг. Середньозважений показник - 106 мг/кг.

28,2% грунтів або 83382,3 га мають середній вміст рухомих сполук фосфору, це 51-100 мг/кг. 24,9% або 68224,0 га – низький, це 21-50 мг/кг. Середньозважений показник - 79 мг/кг.

27,2% або 69052,2 га мають підвищений вміст рухомих сполук калію, це 81-120 мг/кг. 21,5% або 59527,3 га - середній, це 41-80 мг/кг. Середньозважений показник - 115 мг/кг.

За результатами проведеної Чернівецькою філією ДУ “Інститут охорони грунтів України” суцільної паспортизації земель виявлено, що землі області в розрізі районів по якості відносяться до 3-4 груп та від 5 до 8 класів з 47-29 балами по шкалі бонітету. Більш родючі середньоякісні землі третьої групи, 6 класу з потенційною ґрунтовою родючістю 18 ц/га зернових займають 133 тис. га орних земель, 48% площі. Найбільше таких земель у Кельменецькому -34,0 тис. га, бонітет 47 балів; Новоселицькому - 40,0 тис. га, 42 бали; Кіцманському - 29,0 тис. га, 44 бали; Заставнівському районах -30,0 тис. га, 40 балів. Землі низької якості четвертої групи 7-8 класів займають в області 52% площі с/г угідь і без внесення добрив не здатні давати урожай зернових більше 12 ц/га.

По області нараховується 1,2 тис. га або 0,2% до загальної площі відкритих заболочених земель. 9,8 тис. га або 1,2% до загальної площі відкритих незаболочених земель (піски, яри, землі під зсувами, щебенем, галькою, голими скелями). Поверхневі води суходолу складають 18,8 тис. га, або 2,3% до загальної площі. Інші – 11,9 тис. га або 1,5% до загальної площі. У зв’язку з негативними тенденціями в економіці, які відбуваються останнім часом, припинено будівництво та реконструкцію осушувальних систем, не проводиться глибоке розпушування їх. Все це впливає негативно на продуктивність сільськогосподарських угідь. Особливо це помітно в передгірній та гірській зонах. За умовами рельєфу, ґрунтового покриву та клімату ці зони одні з найскладніших в області.

 

Райони

Загальна площа тис. га

С/г угіддя тис. га

з них (тис.га):

рілля

б. р. насад-ження

Сіно-жаті

Пасо-вища

Вижницький

89,719

30,8008

20,129

1,2247

3,6631

5,4329

Герцаївський

30,874

23,9011

16,096

0,5095

1,4306

5,3541

Глибоцький

67,325

37,8334

29,192

1,3596

1,0813

5,3385

Заставнівський

61,923

47,1192

37,460

2,0232

1,4700

4,8079

Кельменецький

67,017

53,6799

44,468

1,7635

1,2946

5,1110

Кіцманський

60,846

46,3877

35,860

1,7669

3,0482

4,0174

Новоселицький

73,816

63,0459

45,156

4,5775

4,1768

7,2231

Путильський

88,426

26,4468

1,1858

0,4957

13,657

10,343

Сокирянський

66,797

45,3652

34,696

4,8037

1,0703

3,3322

Сторожинецький

116,024

54,0421

32,2404

1,4740

8,2275

11,1251

Хотинський

71,5920

47,3674

30,5234

8,8363

1,5498

5,4799

м. Чернівці

15,2163

5,7316

3,7482

1,4074

0,3181

0,1628

 Всього по області

809,576

481,7211

330,759

30,242

40,9882

67,7286

Основу ґрунтового покриву Чернівецької області складають опідзолені, кислі, в тій чи іншій мірі оглеєні грунти. З цього випливає, що переважна більшість грунтів сільськогосподарських угідь потребує вапнування і внесення лужних форм мінеральних добрив, а оглеєні відміни ще й гідромеліоративного втручання - осушення гончарним дренажем.

Геолого-геоморфологічні і кліматичні умови області в більшій або меншій мірі сприяють розвитку ерозійних процесів змиву та розмиву грунтів, особливо на орних землях Передкарпаття, Наддністров’я та Хотинській височині. Тому заходам проти­ерозійного характеру треба приділяти особливу увагу (протиерозійній агротехніці, фітомеліорації, гідротехнічним спорудам тощо).

З метою докорінного покращення земель в області проводиться робота щодо залучення проектів міжнародної технічної допомоги. Зокрема, в Кіцманському районі впроваджувався інвестиційний проект транскордонної співпраці “Румунія-Україна-Республіка Молдова” з “Використання європейського досвіду в боротьбі з ерозією ґрунтів” в басейні р.Прут. За кошти проекту проведено дослідження щодо ерозії ґрунтів в Кіцманському районі, придбано обладнання та закуплено с/г техніку.

Корисні посилання

Контактна інформація

Статистика відвідувань

0074296
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всі дні
53
29
140
246
743
1368
74296

Прогноз сьогодні
192

5.24%
13.75%
2.19%
0.19%
0.01%
78.62%

Ваш IP:3.233.242.204

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME