Характеристика земельного фонду Чернівецької області

У структурі адміністративно-територіального поділу України, одна з найменших Чернівецька область, створена 7 серпня 1940року, і займає 809,58тис. гектарів землі або 8,1 тис. кв. км, що складає 1,34% від території України.

Територія області простягається неширокою смугою (до 90км) з південного заходу на північний схід (протяжністю 210км).

На заході вона межує з Івано-Франківською, на пів­ночі й північному сході, вздовж р. Дністер - з Тернопільською, Хмельницькою та Вінницькою областями нашої держави. На півдні області проходить державний кордон України з Руму­нією та Республікою Молдова.

За рельєфом та природними властивостями область поді­ляють на три частини:

  1. Прут-Дністровське межиріччя - лісостепова, рівнинна частина;
  2. Буковинське передкарпаття - передгірська частина;
  3. Буковинські зовнішні Карпати - гірська частина.

У лісостеповій, рівнинній частині Прут-Дністровського межиріччя розміщені Сокирянський, Кельменецький, Ново- селицький, Заставнівський та більша частина Кіцманського районів і Садгірський (міський) район обласного центру.

У передгірській частині - Буковинське передкарпаття, знаходяться Герцаївський, Глибоцький, основні частини Ви- жницького та Сторожинецького районів, правобережжя Кіц­манського району та м. Чернівці (Шевченківський і Першо- травневий райони).

Гірська частина області - Буковинські зовнішні Карпати, розміщена на території Путильського району та західних частинах Вижницького і Сторожинецького районів.

№ п.п.

Назва адміністративного утворення (району)

Площа,

тис. га

%

1

Вижницький

90,3

11,15

2

Герцаївський

30,9

3,82

3

Глибоцький

67,4

8,32

4

Заставнівський

61,9

7,65

5

Кельменецький

67,0

8,28

6

Кіцманський

60,9

7,52

7

Новоселицький

73,8

9,12

8

Путильський

87,8

10,84

9

Сокирянський

66,1

8,16

10

Сторожинецький

116,0

14,33

11

Хотинський

71,6

8,84

12

м. Чернівці

15,2

1,88

13

м. Новодністровськ

0,7

0,09

 

Всього по області

809,6

100

У ході здійснення земельної реформи в області сформовано дві форми власності – державна і приватна. В державній власності перебувають 56% земель, в приватній власності – 44 % від загальної площі

Розподіл земель області за власниками і землекористувачами

Назва району

с/г під-приєм-ства

Грома-дяни

Закла-ди, ус-танови, органі-зації

Про-мисло-ві та ін. під-приємства

Під-приєм-ства

транс-порту

Землі оборони

Землі природоохо-роного, рекреа-ційного призна-чення

Лісогос-подарські підпр

Водо-господарські підпр

Спільні підпр

Землі держ власності не надані у власність та користування

1

Вижницький

6481

23815

341

279

823

45

7076

44903

   

5956

2

Герцаївський

2453

19603

185

60

267

79

45

4431

   

3751

3

Глибоцький

7025

29874

323

113

989

137

52

23590

   

5222

4

Заставнівський

18819

26593

278

202

854

9

55

9326

172

 

5615

5

Кельменецький

10609

40028

186

265

1309

7

21

5799

2411

 

6382

6

Кіцманський

18221

26899

281

249

990

4

50

7433

28

1

6691

7

Новоселицький

15741

44688

367

199

1226

93

51

3585

7

2

7857

8

Путильський

14

24802

134

45

232

187

11

61105

   

1896

9

Сокирянський

4923

37360

269

676

836

8

37

13932

2737

 

5310

10

Сторожинецький

4771

45324

552

153

940

368

135

56462

3

 

7316

11

Хотинський

7132

40060

417

174

695

3

35

17992

1024

1

4059

12

м. Чернівці

2287

4636

2315

708

424

188

177

2507

100

8

1866

13

м. Новодністровськ

 

213

72

83

3

1

 

232

6

 

99

 

Всього по області

98476

363895

5720

3206

9588

1129

7745

251297

6488

12

62020

3 метою належного дослідження стану земельного фонду області необхідно дати об’єктивну оцінку сучасного стану використання наявного земельного фонду.

Адже нині вже стало реальністю, що власне життя людей, їхні добробут і благополуччя, високий статус держави на міжнародній арені, і зрештою її національна безпека починаються зі ставлення до землі та її найважливішої властивості - родючості.

Основною метою теперішньої земельної реформи в незалежній Україні є докорінне реформування земельних відносин і здійснення конструктивних заходів щодо підвищення ефективності землекористування, спрямованих на забезпечення раціонального використання земельних ресурсів. У свою чергу, під раціональним використанням земель прийнято розуміти економічно вигідне (ефективне) та екологобезпечне використання земельних ресурсів у конкретних природно-кліматичних умовах.

У світовій практиці екологобезпечне землекористування пропонується за схемою:

  1. одна третина території повинна бути зайнята заповідною (дикою) природою;
  2. друга третина - мати обмежене, суворо контрольоване державою, господарське використання із збереженням природного ландшафту;
  3. лише одна третина - окультурюватись з метою інтенсивного використання (аграрне, містобудівне тощо) із збереженням допустимих для екології і здоров’я людини умов.

Структура земельного фонду регіону

Основні види земель та угідь

01.01.2016

усього, тис, га

01.01.2017

усього, тис, га

01.01.2018

усього, тис, га

Загальна територія

809,6

809,6

809,6

у тому числі:

 

 

 

С/г угіддя

469,9

469,7

469,7

з них:

 

 

 

Рілля

330,8

330,8

330,8

багаторічні насадження

-

-

 

Перелоги

30,2

30,2

30,2

сіножаті і пасовища

108,7

108,7

108,7

Ліси, лісо-вкриті площі

257,9

257,9

257,9

з них: вкриті лісовою рослинністю

242,8

242,8

242,8

Забудовані землі

40,1

40,1

40,1

Відкриті заболочені землі

1,2

1,2

1,2

Відкриті землі без рос-линного по­криву або з незнач­ним рослинним по­кривом (піски, яри, землі, зайняті зсу­вами, щебенем, галькою, голими скелями)

9,8

9,8

9,8

Інші землі

11,9

11,9

11,9

Усього земель (суша)

790,8

790,8

790,8

Території, що покриті поверхневими водами

18,8

18,8

18,8

Аналіз існуючого використання земельного фонду Чернівецької області свідчить, що третина її території використовується в системі лісових угідь. Зокрема, 257,9 тис. га (31,8%) обліковуються як ліси та інші лісовкриті площі, з яких ліси колишніх агропромислових підприємств становили 68,8 тис. га або 27 відсотків від земель всього лісового фонду області.

Для детального аналізу землекористування в Чернівецькій області, розглянемо структуру земельного фонду Чернівецької області за категоріями земель за останні 3 роки.

На 1 січня 2018 р. земельний фонд області становив 809,6 тис. га, з них землі сільськогосподарського призначення – 469,9 тис, ліси та лісовкриті площі - 257,9 тис га, забудовані землі – 40,1 тис. га, відкриті заболочені землі 1,2 тис. га, вкрито поверхневими водами – 18,8 тис. га. Із таблиці видно, що структура землекористування в Чернівецькій області протягом останніх років залишається майже незмінною.

Якщо взяти за основу більш тривалий відрізок часу, можна помітити яких змін зазнав земельний фонд Чернівецької області в процесі земельної реформи в Україні.

Основні види земель та угідь

01.01.1991

усього, тис, га

01.01.2007

усього, тис, га

01.01.2018

усього, тис, га

Загальна територія

809,6

809,6

809,6

С/г угіддя

478,4

472,3

469,7

Ліси і інші лісо-вкриті площі

257,2

257,8

257,9

Забудовані землі

33,6

38,0

40,1

Відкриті заболочені землі

1,2

1,2

1,2

Відкриті землі без рос-линного по­криву або з незнач­ним рослинним по­кривом

11,9

10,0

9,8

Інші землі

8,7

11,7

11,9

Території, що покриті поверхневими водами

18,6

18,6

18,8

Із таблиці видно, що за роки незалежності в незначній кількості зменшилась кількість сільськогосподарських угідь, однак їх частка досі складає майже 60%, що дає право назвати аграрну галузь надзвичайно вагомою для Чернівецького регіону.

На території області спостерігаються суттєві територіальні відмінності у величинах зазначеного показника. Найнижчий рівень сільськогосподарської освоєності притаманний територіям адміністративних районів, розташованих у зоні Передкарпаття та Українських Карпат. Найменша частка сільгоспугідь у Путильському (29,2 %), Вижницькому (34,0 %), Сторожинецькому (46,0 %) адміністративних районах та містах Чернівці (36,8 %) та Новодністровськ (28,6 %). Найвища сільськогосподарська освоєність спостерігається в адміністративних районах, розташованих на території Прут-Дністровського межиріччя: Новоселицькому – 82,9 %, Кельменецькому – 78,5 %, Герцаївському – 75,7 %, Заставнівському – 74,0 %, Кіцманському – 73,7 %.

Площа лісів залишається відносно сталою для Чернівецької області та складає третину загальної площі. З метою порівняння: загальна площа земель лісового фонду України становить 10649,5 тис.га або 17,6% до території країни.

Лісистість Японії - майже 70%, Фінляндії і Швеції - 58%, США і Канади - більше 30%, Німеччини та Франції - відповідно 27 і 24%.

Важливим при цьому є не стільки відсоток лісів у області і в Україні в цілому, скільки їх нерівномірне розміщення на території області та регіонах країни.

Із останніх дослідження випливає, що оптимальна лісистість території для Лісостепу повинна становити 16-20%, для Передкарпаття - 40-45%, для Карпат -не менше 50%.

На підставі наведених показників розораність області становить 41,9 відсотка від всієї території, тоді як показник розораності території України - 60,4 відсотка.

Для порівняння: розораність території США - 20%, Англії -28%, Болгарії - 34%, Франції - 34%, Нідерландів - 25%, Китаю - 10%.

Наведені показники дають можливість поглиблювати самостійно аналіз відомостей лісистості та розораності території області по конкретних адміністративно-територіальних одиницях.

Показник кількості забудованих земель змінився найбільше за роки незалежності України, приблизно на 20%, що пов’язано в основному із житловою забудовою, а також збільшенням земель комерційного та іншого використання. Дана тенденція є характерною для всіх регіонів України.

Важливим критерієм при розрахунках рейтингових місць земельно - ресурсного потенціалу мають показники землезабезпеченості населення сільськогосподарськими угіддями та орними землями зокрема.

Рівень землезабезпеченості населення Чернівецької області (2018р)

Назва району

Чис-ть нас. На 1 кв.м.

Площа тис.га

Землезабезпе-ченість, га/особу

с/г угідь

З них ріллч

с/г угідь

З них рілля

1

Вижницький

62

6396

5770

0,55

0,36

2

Герцаївський

105

2332

2190

0,72

0,50

3

Глибоцький

109

6914

6842

0,51

0,40

4

Заставнівський

83

18561

18248

0,89

0,73

5

Кельменецький

64

10595

10424

1,23

1,04

6

Кіцманський

115

16900

15928

0,64

0,51

7

Новоселицький

109

15176

14271

0,76

0,56

8

Путильський

29

14

-

1,00

0,05

9

Сокирянський

67

4708

3948

0,98

0,78

10

Сторожинецький

84

4669

4346

0,54

0,33

11

Хотинський

90

6965

6325

0,72

0,47

12

Чернівці

1682

2150

1805

0,02

0,01

13

Новодністровськ

1517

-

-

0,02

0,01

Досліджувана територія належить із-поміж регіонів України до категорії із низькою землезабезпеченістю, що пояснюється не лише домінування інших видів землекористування у структурі земельного фонду, але й високою щільністю населення, що становить тут понад 100 осіб/ км2.

Пересічна забезпеченість сільськогосподарськими угіддями одного жителя області становила в останні  0,54 га (в Україні 0,80 га). Спостерігаються доволі різкі територіальні відміни в показниках забезпеченості населення сільськогосподарськими землями. Найвищий показник у Кельменецькому районі - 1,23 га/особу, а найменші значення показників землезабезпеченості спостерігаються в містах Чернівці та Новодністровськ – 0,02 га/особу.

Разом із тим забезпеченість орними землями (0,37 га/особу) по області майже вдвічі нижча ніж в Україні (0,68 га/особу). Найвищий цей показник є у Кельменецькому (1,04 га/особу), Сокирянському (0,78) районах. Найнижчий рейтинг з-поміж районів області мають гірські та передгірські райони, міста обласного підпорядкування. Путильський район можна віднести до регіонів із критичним показником забезпеченості ріллею (0,05 га/особу).

Корисні посилання

Контактна інформація

Статистика відвідувань

0074301
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всі дні
58
29
145
246
748
1368
74301

Прогноз сьогодні
264

5.24%
13.75%
2.19%
0.19%
0.01%
78.62%

Ваш IP:3.233.242.204

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME